Politică de confidențialitate

Cine suntem?

Adresa sitului web este: https://maternologia.ro.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Asociaţiei Franco-Române Bebebienvenu


Versiunea: mai 2018

I. Informații generale
1.1. Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare importantă a Asociaţiei Fr-Ro Bebebienvenu, cu sediul în Bucureşti, Bd Regina Elisabeta nr 35, ap 19, sector 5, CIF: 23806625, număr de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor
1441/302/2008, în calitate de operator de date.
1.2. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.maternologia.ro („Site-ul”) şi al dorinţei de a fi informat despre activitățile și campaniile Asociaţiei Fr-Ro Bebebienvenu prin
mijloace electronice sau tradiţionale.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site- ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.
2.2. Dacă doriţi să fiţi informat despre activităţile şi campaniile derulate de Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu, vă veţi oferi datele de contact solicitate prin unul din următoarele mijloace: completarea de către dumneavoastră a formularului dedicat informării de pe Site; completarea de către dumneavoastră a formularelor dedicate puse la dispoziţie de Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu la evenimente ale acesteia; solicitarea directă prin e-mail/mesagerie de orice fel a materialelor informative elaborate şi transmise de Asociaţia FrRo Bebebienvenu.
2.3. Categoriile de date personale pe care Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu le prelucrează sunt:
nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, localitate de domiciliu, informații legate de locul de
muncă: angajatorul și funcția, CUIM pentru medic , numar certificat membru OAMMR pentru
asistenți, dacă sunteți părinte de bebeluș data nașterii bebelușului, sexul, numele și prenumele
bebelușului.

III Scopurile și temeiurile prelucrării
3.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activităţi de marketing şi comunicare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (mail, sms), de comunicări comerciale sau cu caracter informativ privind activităţile, evenimentele, produsele şi serviciile oferite de Asociaţia FrRo
Bebebienvenu. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să îl furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru
abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site şi prin intermediul mesajelor e-mail/sms transmise de Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociaţiei Fr-Ro Bebebienvenu de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența comunicării cu Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
4.1. Ca principiu, Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
4.2. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi comunicare, Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
5.1. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu poate dezvălui
datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociaţia Fr-
Ro Bebebienvenu în desfășurarea activității de comunicare (de exemplu firme de curierat,
furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri
exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii , certificate de
  participare la manifestări științifice sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a
  participării lor la diverse activități organizate de către Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor de comunicare;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și
  activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute
  de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
6.1.Datele cu caracter personal furnizate către Asociaţia Fr-Ro Bebbienvenu pot fi transferate în
afara României în condiţiile stipulate de legislaţia europeană şi naţională în vigoare la momentul
transferului.

VII. Modificări
7.1. Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse
acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.


VIII. Utilizarea de cookie-uri
8.1. Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul de Internet şi servesc pentru a
face website-urile mai uşor de utilizat, mai eficiente şi mai sigure. Cookie-urile nu produc daune
computerului persoanei vizate şi nici nu conţin viruşi.
Website-urile Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu conţin cookie-uri. Cookie-urile salvează numai setările alese
de persoana vizată. De asemenea, cookie-urile pot fi utilizate de Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu în scop
statistic.
Persoana vizată poate împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului
de Internet. Prin împiedicarea instalării cookie-urilor este posibil să nu mai fie disponibile toate
funcționalitățile website-urilor Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu.

IX. Drepturile de care beneficiaţi
9.1 În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare
  efectuate de către Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociaţiei Fr-Ro
  Bebebienvenu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind
  activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face
  prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către
  Asociația Fr-Ro Bebebienvenu a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și
  completarea datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la
  care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau
  presupune eforturi disproporţionate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care
  se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
 • sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei
 • juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
 • societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta
 • căruia se află operatorul.
 • este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu să
 • anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste
 • condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • -dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea
 • corectitudinii datelor; o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii
 • datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
 • persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
 • instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru
 • intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
 • prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și întrun format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociaţiei Fr-Ro Bebebienvenu sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociaţia Fr-Ro Bebebienvenu poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct ;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: asociatiabbb@maternologia.ro